Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2018-03-07

Civil Szervezetek Pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI  CIVIL SZERVEZETEK  2018.ÉVI TÁMOGATÁSÁRASzántód Község  Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatja kívánja a település területén  működő  civil szervezeteket, hogy ezzel  is elősegítse  a közösségek létrejöttét és megerősödését, fokozza a közösséghez tartozás  élményét, a  kisközösségeken keresztül a község egészéért érzett  felelősség megtartó erejének kialakítását.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete   a 2018.évi  önkormányzati  költségvetésben jóváhagyott a   helyi civil szervezetek támogatására fordítható összeget  pályázat útján kívánja  odaítélni.


A pályázaton a szántódi székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.


Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: 500.00,-Ft.


A támogatás formája: vissza nem térítendő  támogatás.


A támogatás a szervezet 2018.évi működési költségeinek  fedezésére, létesítő okiratában  meghatározott céljai  megvalósítására használható fel.


A pályázatokat Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának javaslata alapján.


Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket.. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani.  Az elektronikus  formában benyújtott  pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus  levélcím:  szantod@ enternet.hu.


A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat  letölthető a wwww.szantod. hu oldalról, és beszerezhető az önkormányzat hivatalában.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2018 .március 31.
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal  felhívása alapján  egy alkalommal, 2018.április 15.napjáig van lehetőség.


A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.április 30.


A pályázat elbírálásának  főbb szempontjai:  a civil szervezet taglétszáma; tervezett 2018.évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az önkormányzattal való együttműködés formái.
A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal  levélben értesíti a pályázókat 2018.május 15.napjáig.


A pályázatok benyújtásának helye: Szántód Község Önkormányzata
              8622 Szántód, Iskola u.9.


Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel  köthető, amely igazolja, hogy  2017.évi beszámolóját  letétbe helyezte és közzétette.  Amennyiben beszámolója közzétételére  vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet  határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.


A támogatás felhasználásának ideje: 2018.december 31.


A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben  fel nem használt  összeg a Támogató számlájára,  Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó  jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett  a támogatást nem  a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.


Kedvezményezett  az összeg felhasználásáról 2019.január 31-ig  köteles  a Támogatónak  szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.


Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének  nem tesz eleget, e kötelezettségének  teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb  támogatás 2 évig nem nyújtható.


Támogató jogosult  a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles  az ellenőrzést  előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.


Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat  Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül  köteles Támogató részére bejelenteni.További tájékoztatás kérhető:    Kissné Bolha Andrea
        84/540-330/ 14.mellék
        titkarsag2@balatonfoldvar.hu


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P


SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT
2018. ÉVI  MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
 1.) A pályázó szervezet
     neve:       _______________________________________________________________
     címe:       _______________________________________________________________
2.) Felelős vezető megnevezése: _______________________________________________
     címe:       _______________________________________________________________
     telefon:    _______________________________________________________________
     e-mail:     _______________________________________________________________
3.) A szervezet
     - bírósági bejegyzésének dátuma, száma: ______________________________________
     - adószáma:                                               ______________________________________
     - bankszámla-száma:                                 ______________________________________
4.) Egyesület  esetén tagjainak száma:  
     _____fő.
- a tagok korcsoport szerinti megoszlása  fő               ebből szántódi lakos
- 14 év alatti:     ___________________    _________________
- 14-18 év közötti:   ___________________    _________________
- 18-35 év közötti:   ___________________    _________________
- 35-65 év közötti:   ___________________    _________________
- 65 év feletti:    ___________________    _________________
5.)Az igényelt támogatási cél  megnevezése:______________________________________
     __________________________________________________________________________


     __________________________________________________________________________


 6.)  Az igényelt támogatás összege:    __________________________ Ft
    
7.) Kötelező mellékletek:
     a.) a szervezet alapszabályának /alapító okiratának  hiteles másolata.
     b.) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról
     c.) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
a.)   a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával - külön megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét;
b.) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
- a szervezet  vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
- az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
- a szervezet  önkormányzattal való együttműködésének formáit.


Szántód, ________________________


      ___________________________
            PH.                                 pályázó aláírása


 

további híreink »


Deutsch
English
Magyar